Kancelaria świadczy również pomoc prawną w sprawach karnych, w szczególności:

 • udział w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona w sprawach karnych
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych
 • reprezentacja klienta w postępowaniu karnym wykonawczym:
  • wnioski o odroczenie wykonania kary,
  • wnioski o zawieszenie wykonana kary,
  • o przerwę w odbywaniu kary,
  • o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • o wyrok łączny
 • przygotowanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
 • sporządzanie wniosków o naprawienie szkody i zadośćuczynienie oraz pozwów cywilnych w procesach adhezyjnych